Cele Stowarzyszenia

Wszystkie cele Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji zostały wymienione w Statucie, z którym można zapoznać się w zakładce Do pobrania. Najważniejsze możesz przeczytać poniżej.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. wychowywanie obywatelskie członków, oparte na ideologii państwowotwórczej i karności społecznej według wskazań założyciela i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego,
 2. wychowywanie członków Stowarzyszenia w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna,
 3. szerzenie wiedzy o technice wojskowej oraz o Siłach Zbrojnych RP, mając na uwadze zakres porozumień i uzgodnień zawartych z jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej, w szczególności z WKU,
 4. kolekcjonerstwo broni palnej, rozpowszechniania kolekcjonerstwa broni palnej oraz organizowanie rekonstrukcji historycznych,
 5. uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole,
 6. organizowanie wypoczynku młodzieży,
 7. rozwój kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania dyscyplin sportów zaliczanych do strzelectwa sportowego, w tym strzelectwa dynamicznego (IPSC, IDPA), sportów obronnych i militarnych,
 8. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, poprzez:

 1.  prowadzenie wśród swoich członków całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku, posługując się charakterystyczną metodą pracy strzeleckiej w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania,
 2.  tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego, co rozumiane jest jako prowadzenie szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu strzelectwa sportowego, wiedzy o technice wojskowej, regulaminów wojskowych, historii, terenoznawstwa, pionierstwa(surwiwalu)i pierwszej pomocy,
 3. udział w obchodach i uroczystościach narodowych,
 4. współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa,

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, poprzez:

 1. organizowanie szkoleń, szkoleń sportowych, zawodów sportowych, kursów, treningów, ćwiczeń, warsztatów z zakresu strzelectwa: sportowego, strzelectwa z prochu czarnego (dymnego), strzelectwa praktycznego, strzelectwa dynamicznego (IPSC, IDPA), strzelectwa długodystansowego, strzelectwa rekreacyjnego, sportów obronnych i militarnych, w szczególności dla mieszkańców Miasta Łodzi, Województwa Łódzkiego i Rzeczypospolitej;
 2. uprawianie strzelectwa, w tym strzelectwa sportowego, strzelectwa z prochu czarnego(dymnego), strzelectwa praktycznego, strzelectwa dynamicznego (IPSC, IDPA), strzelectwa długodystansowego, strzelectwa rekreacyjnego, oraz sportów obronnych i militarnych, w szczególności przez mieszkańców Miasta Łodzi, Województwa Łódzkiego i Rzeczypospolitej;
 3. organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej,
 4. gromadzenie i pokazy sprzętu wojskowego oraz zapewnianie możliwości realizacji kolekcjonerstwa broni palnej, w szczególności przez szerzenie wszelkiej wiedzy o broni palnej, o bezpiecznym obchodzeniu się z bronią palną;
 5. organizowanie wykładów, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, kursów i obozów,